AKTUALNOŚCI


       

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych w momencie pozyskiwania danych jest zobligowany do podania podmiotowi informacji:
1. Dane ADO (administratora danych osobowych) w postaci pełnej nazwy                i adresu.
2. Celu zbierania danych.
3. Odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane będą udostępniane.
4. Prawie dostępu i poprawiania danych.
5. Dobrowolności lub obowiązku podania danych wraz ze wskazaniem przepisu prawa, który narzuca obowiązek podania danych.
6. Źródle pozyskania danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w przypadku zbierania danych nie bezpośrednio od podmiotu danych.

 

 

y>